فروش «آلومینیوم المهدی

کارگزاران اشخاصی حقیقی یا حقوقی هستند که نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را در بازار بورس دارند و نقش آنها یافتن خریدار برای فروشنده و فروشنده برای خریدار را است. همچنین ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار پس از 6 روز کاری مثبت شد و 42 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد. از منظر اقتصادی، مقرون به صرفه تر آن است به جای ورود ارز به کشور و بعد از آن اقدام برای واردات قطعات خودرو و مونتاژ آن در داخل کشور، خودروی ساخته شده وارد کنیم. نوع داخلی این گواهیها برای فروش در داخل کشور و نوع خارجی آن برای فروش در کشورهای دیگر به صورت ارزی منتشر میشوند. نخستین بورس اوراق بهادار جهان، در سال 1460 میلادی در کشور بلژیک بوجود آمد. سهام ممتاز: سهام ممتاز نوعی اوراق بهادار است که دارندة آن نسبت به درآمدها و داراییهای شرکت، حق یا ادعای محدود و معینی دارد. در این حالت، شرکت، اوراق تجاری جدید را به قصد پرداخت بدهیهای سررسید شدة قبلی خود منتشر میکند. انتشار اوراق تجاری به طور معمول توسط یک فروشنده خاص، برای مثال شعبة یک بانک تجاری، انجام میشود و بازخرید آن هم اغلب به عهدة فروشنده است.

البته در سالهای اخیر بازار اوراق تجاری به طور فزاینده توسط بانکهای تجاری به عنوان منبع وجوه قابل استقراض مورد استفاده قرار گرفته است. در اکثر کشورها دسترسی به این بازار قانونمند است و تنها بنگاههایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و از حداقل سرمایة تعیین شدهای برخوردار باشند، میتوانند به انتشار اوراق تجاری اقدام کنند. رفته رفته این تجربه قانونمند شد و به تشکیل شرکت های سهامی تبدیل گردید. گروه دوم کسانی که توانایی انجام فعالیت های اقتصادی دارند اما سرمایه و پول کافی ندارند. اوراق تجاری برای شرکتهایی که در کوتاه مدت به وجه نقد نیاز دارند، ابزار مالی مؤثری محسوب میشود. هر چند که بنگاههای فروشنده این اوراق، میبایست دارای خطوط پشتیابی کننده از طرف بانکهای تجاری باشند. قابل ذکر است که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیتهای مالی و عملیاتی شرکتهای بورس، فرابورس و بورس کالا نظارت کامل دارد. همچنین نرخ بهره گواهی سپردة کوچک، کمتر از گواهی سپردة بزرگ است. گواهیهای سپردة بزرگ اغلب به وسیلة بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری، سرمایهگذاران نهادی (مؤسسات سرمایهگذاری) و صندوقهای بازار پول خریداری میشوند، در حالی که اغلب مشتریان گواهیهای سپردة کوچک، اشخاص هستند. به مجموعه سهام خریداری شده توسط سرمایه گذار، پرتفو میگویند.

سهام عادی: سهام عادی نوعی ابزار سرمایهگذاری است که نشانگر مالکیت دارندة آن در یک شرکت سهامی است و به دو دستة سهام با نام و سهام بینام تقسیم میشود. اوراق تجاری مزیتهای عمدهای برای فروشندگان و خریداران به همراه دارند و به همین دلیل بازار آن در سالهای اخیر رشد سریعی را شاهد بوده است. بزرگترین بازار اوراق تجاری در جهان مربوط به ایالات متحده آمریکاست. اگر چه پذیرش بانکی، در ابتدا به منظور تأمین مالی محمولة کالای انتقال یافته در سطح بینالملل مورد استفاده قرار میگرفت، اما امروزه از این ابزار به منظور تأمین مالی محمولة کالاهای داخلی، ذخیرهسازی اقلام اصلی کالاهای داخلی و خارجی قابلعرضه در بازار و تهیه اعتبار به منظور مبادلة دلار برای بانکهای کشورهای معین نیز مورد استفاده قرار میگیرد. به همین دلیل به این بازار اختصارا otc نیز گفته میشود. علاوه برکارکرد تأمین مالی واحدهای اقتصادی دارای کسری، مقابله با ریسک همراه با سرمایهگذاری و به ویژه ریسک ناشی از نوسانهای قیمتی از دیگر کارکردهای مهم بازار سرمایه است.

نرخ بهره این دسته از اوراق معمولاً بیشتر از اوراق منتشر شده توسط شرکتهای بزرگ است که علت آن ریسک بیشتر و همچنین وجود هزینههای دادوستد توسط معاملهگران است. برای نمونه در آمریکا ارزش اسمی گواهی سپرده­ی بزرگ بیشتر از یک میلیون دلار و ارزش اسمی گواهی سپرده کوچک کمتر از یک میلیون دلار است. دسته اول، اوراقی هستند که توسط شرکتهای بزرگ و معتبر منتشر میشوند. بدیهی است که این گواهیها برای فروش در مناطق دیگر جهان نیز منتشر میشوند که به دلیل اهمیت کمتر، نام استانداردی برای آنها وجود ندارد. دوم، زمان سررسید اصل و بهرة گواهی نیز مشخص است. استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز از جمله قدیمیترین و متداولترین شکل مبادلات مالی است. پذیرش بانکی منافع مستقیمی برای بانکها نیز ایجاد میکند. 5- ایجاد یک بازار دائمی و مستمر که امکان سرمایهگذاری بلندمدت و کوتاهمدت را فراهم مینماید. این سهام زمانی منتشر میشود که هزینة سهام عادی بالاتر باشد. همچنین اوراق تجاری به دلیل بازدة بالاتر نسبت به اسناد خزانه و همچنین همخوانی سررسید آن با نیازهای سرمایهگذاران، از جذابیت خاصی برای مشتریان برخوردار است. بانک مرکزی و دیگر واسطههای مالی بانکی از قبیل، بانکهای تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مهمترین نهادهای بازار پول به شمار میآیند.

دیدگاهتان را بنویسید